Om Skoopi

Föreningen SKOOPI är en nationell intresse- och nätverksorganisation som arbetar med stöd och utbildning till arbetsintegrerande sociala företag. SKOOPI arbetar även med opinionsbildning för att påverka förutsättningarna för att starta och driva arbetsintegrerande sociala företag.

SKOOPI har i dag ca 200 arbetsintegrerande sociala företag som medlemmar. Organisationen är en ideell förening, vars styrelse till största del består av representanter från medlemsföretagen. Styrelsen väljs av medlemmarna på årsstämman. SKOOPI:s verksamhet finansieras av medlemsavgifter och ibland projektmedel.

De som kan bli medlemmar är alla arbetsintegrerande sociala företag som uppfyller följande kriterier:

  • har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få, och/eller behålla ett arbete, på arbetsmarknaden,
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt,
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamheter, samt
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

Även andra organisationer och privatpersoner är välkomna som stödmedlemmar. SKOOPI ger sina medlemmar information och stöd kring anställningsformer, försäkringar, upphandlingar och avtal. Dessutom informerar SKOOPI om statsbidrag, projekt och andra externa finansieringsmöjligheter, liksom om övriga nyheter från regering och myndigheter.

SKOOPI:s mål

Att förbättra förutsättningar för att starta och driva arbetsintegrerande sociala företag, där människor kan arbeta utifrån sina förutsättningar.

Vad gör SKOOPI

SKOOPI arbetar intressepolitiskt genom att representera medlemsorganisationerna både i kontakt med olika myndigheter och som remissinstans. SKOOPI driver olika utbildningsprojekt, dels kring kvalitetsarbete, som syftar till att stärka medlemmarna som företagare, dels annan kompetensutveckling. SKOOPI fungerar som mötesplats för medlemsföretagen och anordnar mässor, regionmöten och samverkansträffar. SKOOPI deltar i nationella och internationella samarbeten som verkar för integration genom socialt företagande.