Styrelsen 2014

Igår hade Skoop årsstämma och efter sedvanliga val ser den nya styrelsen ut så här:
Ordförande: Penilla Gunther, Trollhättan
Anna Ytell, Hushållsfixarna, Hudiksvall
Ulla Rosander Liljegren, InfoKooperativet Malmö
Benght Norberg, Steg för steg, Stockholm
Daniel Lindgren, Vägen Ut, Göteborg
Lisa Mitrowic, Skyddsvärnet, Stockholm
Britt Hällestrand, Jobbcentralen Älsvbyn
ersättare:
Mats Nykvist, Jyckens Hunddagis, Kungsbacka
Katarina Nordin, Stockholm
Tom Leinssner, Göteborg

Nyheter från Temagruppen

Ny rapport från Temagruppen Entreprenörskap och Företagande.

“Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin.” En rapport om möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala företag, samt förslag på hur fler skulle dra nytta av en satsning på sådana företag.

Rapporten finns för nedladdning på Temagruppens hemsida www.temaef.se

 

Studiehandledning till ”Att lära av mirakel

Många använder ”Att lära av mirakel” i sina utbildningar i, och om, arbetsintegrerande sociala företag. Nu har Temagruppen tagit fram en studiehandledning till denna. I studiehandledningen diskuteras de särskilda utmaningar som arbetsintegrerande sociala företag står inför. Studiehandledningen ger till exempel förslag på hur studiegrupper kan arbeta med diskussionsfrågor, studiebesök, fördjupningar, utifrån gruppens egna behov.

Studiehandledningen finns för nedladdning på Temagruppens hemsida www.temaef.se

 

Entreprenörskap och företagande inom social ekonomi

Tidigare erfarenheter och studier visar att entreprenörskap och företagande kan vara en väg tillbaka till arbetslivet för den med svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden.

Temagruppen entreprenörskap och företagande

Arbetsgivarföreningen KFO driver ett projekt finansierat av socialfonden, i syfte att utveckla och sprida kunskap om hur entreprenörskap och företagande kan motverka utanförskap. Det görs genom Temagruppen Entreprenörskap Företagande.

Det finns kunskaper på området, men de är inte heltäckande. Därför finns ett behov av att samla in erfarenheter och utveckla kunskaper om såväl hinder som möjligheter.  Inom projektet definieras entreprenörskap som ett förhållningssätt där kreativitet och handlingskraft kombineras för att finna nya lösningar, till exempel nya arbetssätt och nya sätt att organisera verksamheter. Företagande definieras som ett verktyg för att skapa arbetstillfällen genom exempelvis egenföretagande, kooperativt företagande eller sociala företag.

Målet för projektet är att generera ny kunskap om hur entreprenörskap som förhållningssätt, och företagande som metod, kan användas för att stärka personers inträde eller återinträde på arbetsmarknaden. Projektet skall resultera i konkreta förslag till förbättringar med utgångspunkt från den tematiska gruppens egna erfarenheter, och de projekt som socialfonden finansierat, utveckla och nå ut med kunskap om hinder och möjligheter på området.

Inom ramen för arbetet har en Temagruppen gjort en fortlöpande inventering av alla beviljade projekt som Socialfonden finansierat. Inventeringen har genomförts i tre faser:

  • I den första fasen har ett antal projektplaner med tillhörande material analyserats.
  • I den andra fasen har ett urval av dess projekt studerats närmare.
  • I den tredje fasen (2013) ska än djupare studier av de frågor som genererats i den andra fasen genomföras.

Utöver dessa studier kommer projektet att ta tillvara på befintliga kunskaper inom entreprenörskap, företagande, sysselsättning och tillväxt för att bidra till ett väl grundat underlag för kunskapsspridning och strukturpåverkande åtgärder. Uppdraget har också en transnationell dimension som kunskapsförmedlare.
Projektet är ett strukturpåverkande socialfondsprojekt, där Tillväxtverket varit projektägare från 2009 till 2011. Under projektets förlängningsår, 2014, är Arbetsgivarföreningen KFO projektägare. Arbetet leds och styrs av en tematisk grupp som består av ett brett partnerskap av organisationer. Ordförande för gruppen är Eva Nypelius (C).

Samverkanspartner

Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Arbetsgivarföreningen KFO, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Coompanion Sverige, Famna, Forum för frivilligt socialt arbete, FoUrum, Regionförbundet Jönköping, Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete, Hela Sverige Ska Leva (HSSL), Landsorganisationen, LO, Partnerskap för utveckling av sociala företag (PUST), Plattformen för socialt företagande, Sociala arbetskooperativens intresseorganisation (SKOOPI), Tanke och Handling, Vägen ut! Kooperativen.