SKOOPIs Certifiering av ASF

SKOOPI erbjuder ASF som uppfyller vissa krav att bli certifierade.  SKOOPI har tillsammans med Swedish Standards Institut (SIS) tagit fram en process för certifiering av ASF.

Certifieringen innebär att SKOOPI med utgångspunkt från SIS dokument för detta informerar, utbildar och till sist certifierar ASF som uppfyller vissa kriterier rörande:

3.1. Krav på verksamhetens ändamål och inriktning
3.2. Finansiella och ekonomiska krav
3.3. Krav på verksamhetens organisation och oberoende/fristående
3.4. Krav på personal och kompetens
3.5. Ansvar och delaktighet i företaget
3.6. Krav ang miljömässig hållbarhet
3.7. Krav på socialt ansvarstagande
3.8. Krav på ledningssystem
3.9. Arbetsmiljökrav

NYTTAN AV CERTIFIERING

– Samhällsnytta. Minskad arbetslöshet – ökad integrering
– Kundnytta. AF och kommuner köper tjänster med kvalitet
– Företagsnytta. Ordning, kvalité och bättre ekonomi

Kortfattat är just defininitionen på ASF och att man lever upp till den viktigt för SKOOPIs certifiering mot SIS dokument. Vi lägger mycket stor vikt vid nedanstående som också kommer vara lika viktigt när AF och kommuner framöver kommer handla tjänster av ASF

 • Ändamål och inriktning: Mål arbetsintegrering, anpassat till deltagarna, empowerment-metoder med påvisad effekt, redovisning hur vinst hanteras
 • Oberoende/självständighet: Icke-offentlig, eget ansvar, egna initiativ
 • Ansvar och delaktighet: Reellt visat inflytande för medarbetare, policys i delegationsordning och empowerment

SKOOPIs PRELIMINÄRA MODELL I KORTHET

Processen nedan är under utarbetande och ska ses som preliminär. En arbetsgrupp i SKOOPIs styrelse arbetar med detaljerna och vi söker extern finansiering för att få ned kostnaderna för deltagande ASF.

 1. ASF anmäler intresse/får erbjudande – och får veta då vad som krävs för deltagande. Viss kompetens vid start kan bli krav. ASF måste ha rimliga förutsättningar för detta.
 2. Anmält ASF prövas och godkänns – eller får återkomma senare då man är bättre förberedd eller har de utbildningar, kompetenser som krävs.
 3. Utbildning/infotillfällen med grupper av ASF med digitalt stöd som film, mailsupport och delade miljön nedan.
 4. En färdigstrukturerad delningsbar ”Drop-box/Drive” med mappar för dokument och en stödmall att skriva i delges varje deltagande ASF.
 5. ASF arbetar mot SIS-dokumentet med stöd av materialet, ett nätverk av deltagande ASF och stödperson från SKOOPI
 6. Efter egen genomgång, sammanställning och process redovisar ASF resultatet (högst 4 mån – men kan i vissa fall vid behov anpassas efter lokal analys)
 7. SKOOPI utfärdar certifikat, om godkänt, för 2 år
 8. ASF exponerar certifieringen internt/externt

HUR KAN MAN ANMÄLA SIG – NÄR DRAR ARBETET IGÅNG?

I november 2018 lanseras modellen och SKOOPI planerar en första process med anmälda ASF i februari 2019. Hur det går till, vad som krävs för att komma ifråga, priser och allt annat kommer successivt presenteras här och i ett särskilt nyhetsbrev. Om du vill veta mer vad en certifiering är rent allmänt kan du läsa om den här.

En arbetsgrupp i SKOOPIs styrelse leder processen och består av Jan Forslund, Åke Hedblom och Fredrik Bergman. De kan nås via kanalerna nedan.

Beställ det särskilda kontaktbrevet rörande certifiering genom att maila: certifiering@skoopi.coop
Kontaktperson i SKOOPIs styrelse för certifieringen är
Jan Forslund. Mail jan@skoopi.coop Tel 0790-744150

Certifiering av ASF – flygblad 181023