Projekt Certifiering av ASF – genomförande

Projektet syfte och mål

Projektet ”Certifiering av ASF – genomförande” syftar till att höja kvalitén i det arbete de arbetsintegrerande sociala företagen gör, tydliggöra denna vunna kvalitet mot kunder, sig själva och samhället. Det är en uppföljning av ett tidigare genomfört pilotprojekt. Nu som tidigare är syftet att skapa nya jobb och karriärer för personer som idag utestängs från arbetsmarknaden. De arbetsintegrerande sociala företagens (ASF) nationella organisation SKOOPI har tagit fram en av SIS, Swedish Standards Institute, erkänd standard. I ett genomförandeprojekt omsätts det nu i skarp läge och minst 35 st

ASF kommer erbjudas prövas för certifiering av SKOOPI enligt SIS specifikation. ”Denna specifikation specificerar krav på företag som vill bli certifierade som Arbetsintegrerande Sociala Företag. I specifikationen konkretiseras den sedan tidigare vedertagna definitionen med verksamhetskrav. Verksamhetskravens syfte är att visa att de enskilda företagens tjänster håller den kvalitet som krävs för att ha en särställning i näringslivet och på arbetsmarknaden, en särställning som till exempel medger särskilda stöd/bidrag eller reserverade kontrakt vid upphandlingar” (från SIS hemsida).

>>> Aktuellt om SKOOPIS certifiering läser du här

Hur sker certifieringen

Detta sker i projektet i en handledd strukturerad process där de deltagande företagen prövar sig mot standarden och slutligen ansöker om certifiering. Processen stöds av handledare och utbildningsvideos i främst digital miljö samt av nätverket av deltagande ASF. Kommunikationen sker främst över internet vilket radikalt minskar behoven av resor för de deltagande företagen. Tre processer med först en mindre grupp förcertifierade piloter från tidigare projekt sen två omgångar till med 15-20 st ASF per 4-månadersperiod planeras genomföras våren 2010 till och med våren 2020 – alla följda av en förbättringskonferens. Under projektet skapas utbildningsmaterial, videos och annat samt genomförs utbildning både för dem som handleder och certifierar. SKOOPI samverkar i projektet främst med Arbetsgivarorganisationen KFO, Coompanion/ASF-Akademin, Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Tillväxtverket och Swedish Standards Institute SIS i genomförandet.

Kort om tidsplanen och priser 

I mars 2019 kommer SKOOPI starta en bred informationskampanj om certifieringen med film, skriftliga och digitala informationsmaterial. Tiden innan dess använder vi till att ta fram dessa material och andra underlag. Sen följer:

  1. Den första omgången ASF, våren 2019, kommer bestå av de ASF som ingick som ”pilotföretag” i föregående projekt och som där klarade en sk förcertifiering.
  2. Därefter följer en större omgång ASF hösten 2019 och en ytterligare våren 2020 inom ramen för projektet. Priset kommer vara 3.000 kr plus moms samt c:a 700 kr plus moms för certifieringsdokumentet från SIS. Detta betalas i förskott efter godkänt antagande. Ansökan till SKOOPIs certifieringsprocess görs senast 1:a maj 2019 för höstens omgång och senast 1:a december (nytt) 2019 för omgången våren 2020. Det görs i ett särskilt formulär och vissa dokument ska bifogas. Alltså inte via denna mailadress.
  3. Hösten 2020 sker certifieringen helt i SKOOPIS regi utan projektmedel – enbart baserat på avgifter från företagen. Då kommer troligen prisnivån justeras något.

Målgrupp

Målgruppen är ledning och aktiva medarbetare i alla landets arbetsintegrerande sociala företag (ASF) som dels uppger att de vill certifiera sig, dels uppfyller de grundläggande förutsättningarna för att kunna betecknas som ASF (enligt beskrivningen på www.sofisam) och dels av SKOOPI bedöms kunna klara av själva certifierings-processens förutsättningar vad gäller egna resurser, tid och egen ledning. En särskild målgrupp är de ”förcertifierade” ASF som ingick i tidigare projekt avslutat sept 2018 och som nu är den primära målgruppen i projektets första omgång ASF.

Projektorganisation

Projektets styrgrupp

  • Katharina Vahlman Arbetsförmedlingen,
  • Eleni Wigsén ASF-Akademin/Coompanion,
  • Eva Carlsson Tillväxtverket TVV
  • Jan Edén, KFO
  • Jan Forslund SKOOPIs styrelse

Projektledare är SKOOPIs verksamhetsledare Viktoria Carlsén
Certifieringsgruppen bestående av dem som ger processtöd och/eller certifierar
Referensgrupp bestående av certifierade ASF och representant för SKL och tillkommande intressenter

(Ovanstånde, lätt redigerad, är hämtat från sammanfattningen för extern publicering, av den av Tillväxtverket i december 2018 godkända projektbeskrivningen. Uppdaterat 2019-10-26 av Jan Forslund)