Social redovisning

De sociala arbetskooperativen har både sociala och ekonomiska mål. De ekonomiska är lätta att mäta, men det är svårare med de sociala. Social redovisning är en metod för att planera, mäta och utvärdera de sociala målen i en organisation t.ex. ett socialt arbetskooperativ.

För att underlätta för sociala arbetskooperativ att utveckla och redovisa samhällsnytta har SKOOPI tagit fram en handbok. Visorek är en metod som bidrar till en gemensam process i kooperativet där mål, arbetssätt och verksamhet utvecklas. Metoden är uppdelad i sex steg och kan med fördel följa verksamhetsåret och göras flera gånger. Visorek kan beställas från SKOOPI på mail info@skoopi.coop. Kostnad 150 kr/st plus frakt.

visorek

VISOREK – Metod för att utveckla och redovisa samhällsnytta

Inom SKOOPIs projekt VISOREK har 15 kooperativ genomfört social redovisning eller VisVardi hållbarhetsredovisning. Rapporterna finner du nedan. Det finns också en film som berättar mer om vad social redovisning är:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=IUKDxJEz-6Q]

Här finner du projektets färdiga redovisningsrapporter:

Projekt VISOREK var en fortsättning på ett pilotprojekt under vilket fyra sociala arbetskooperativ prövade att använda social redovisning under ett år. En social redovisning genomförs med stor delaktighet av dem som arbetar i kooperativet och ger diskussioner om hur man arbetar, vad som kan förbättras med mera. En viktig del i social redovisning är kontakterna med de intressenter som organisationen har kontakter med, att få deras synpunkter på hur verksamheten fungerar ger en ny dimension till det egna arbetet. Projektet syftade till att sprida metodutveckla social redovisning för att på så sätt stärka sociala arbetskooperativ. Nu när projektet avslutas kan konstateras att:
Tjugotvå sociala redovisningsrapporter har tagits fram!
Nio kooperativ har genomfört metoden under två år.
Tre kooperativ har arbetat med laborativa metoder.
En ny handbok har utvecklats.
Två socioekonomiska bokslut har tagits fram.
Sjutton kooperatörer har utbildats i hur metodboken kan användas i studiecirkelform.
Elva regionala träffar har genomförts.
Drygt 100 organisationer har ett exemplar av handboken.
ca 160 kooperatörer har deltagit i projektet.

Under Sociala företagsmässan visades flera av de alternativa sätten att redovisa sin sociala redovisningsprocess. Kooperativet Inuti2 visade med en T-shirt installation hur de beskriver hur de vill vara med varandra. Varje kooperatör fick en eller två bokstäver till varsin T-shirt. Kooperatörerna bildar på scenen sitt motto: Gemensamt skapande skapar gemenskap!

gemensamt

Gemensamt skapande   Foto: Michell Chachana

skapar

…skapar gemenskap! Foto: Michell Chachana

Kooperativet INUTI2 formade sin sociala redovisning på ett annat sätt. De har genomfört social redovisning inom ramen för projektet och tagit fram en Trivsel & Gemenskapsguide.

I pilotprojektet gjordes en ”Handbok för social redovisning i sociala arbetskooperativ” som beskriver hur man arbetar med metoden. De fyra kooperativen gjorde varsin rapport om vad de kom fram till i sitt arbete med social redovisning. Dessa finner du nedan.

HANDBOKEN SR

Kooperativet Hudding Agro Social redovisning 2007

Kooperativet Via Nova Social redovisning 2007

Kooperativet Valborg Social redovisning 2007

Hantverkskooperativet Unitis Social redovisning 2007